Avaa Vapaat Toimitilat

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE / LSCK VIESTINTÄ

1. REKISTERINPITÄJÄ
Nimi: Kiinteistön Oy Life Science Center Keilaniemi, c/o Newsec Asset Management Oy
Osoite: Mannerheiminaukio 1 A 00100 Helsinki
Puhelin: +358 207 420 400

2. HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterissä käsitellään rekisterinpitäjän asiakas- ja kontaktiyhtiöissä työskentelevien
yhteyshenkilöiden henkilötietoja (”Rekisteröity”). Henkilötietoja käytetään kiinteistön uutiskirjeiden, tapahtumakutsujen ja muun markkinointiin liittyvien tiedotteiden ja kyselyjen lähettämiseen, palveluista ja tapahtumista tiedottamiseen, yhteydenpitoon potentiaalisten ja
nykyisten asiakkaiden kanssa sekä asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

3. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE
Henkilötietoja käsitellään perustuen Rekisteröidyn tai hänen työnantajansa antamaan suostumukseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa Rekisteröity on osapuolena.

4. KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT
Rekisterissä käsitellään Rekisteröityjen henkilö- ja yhteystietoja sekä muita markkinoinnin
kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
• etu- ja sukunimi
• titteli tai rooli suojeluorganisaatiossa
• työnantaja
• työnantajan toimipaikka ja osoite, maa
• työpuhelin
• sähköpostiosoite

5. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Tietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään muun muassa rekisterinpitäjän kanssa solmitusta sopimuksesta tai kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Tapahtumien, seminaarien ja koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä ja päivittää myös julkisista lähteistä. Henkilöistä voidaan kerätä tietoja hänen suostumuksellaan myös verkkosivujen kautta.

6. HENKILÖTIETOJEN SUOJAAMINEN JA TIETOTURVA
Manuaalisesti ylläpidettäviä aineistoja ei ole. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tarvittavin muin tietoturvan toimialalla kulloinkin yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja.

7. HENKILÖTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA SIIRROT
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa Rekisteröityjen henkilötietoja kiinteistön palveluntuottajille vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka eivät ole ristiriidassa edellä mainittujen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kanssa. Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on henkilötietojen käsittelysopimus (data processing agreement, DPA).

8. HENKILÖTIETOJEN SIIRROT EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Rekisteristä ei luovuteta tietoja Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
– saada pääsy omiin tietoihinsa;
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua;
– vaatia käsittelyn rajoittamista tai henkilötietojensa poistamista; ja
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn suostumukseen, eikä sille ole muuta
perustetta.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei
ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

10. MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.5.2018.